Nastavak edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju u FBiH

Media release, 04.11.2016

Nastavak edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju za Federaciju Bosne i Hercegovine, ozvaničen je potpisivanjem ugovora između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Asocijacije XY u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Potpisivanje ugovora između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Asocijacije XY u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini © Association XY

Polaznici edukacije iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju će kroz šest modula dobiti znanje koje će unaprijediti kvalitet usluga unutar centara za mentalno zdravlje u BiH.

Prema mišljenju pomoćnika ministra Federalnog ministarstva zdravstva dr. Gorana Čerkeza, edukacija predstavlja važan korak ka unaprijeđenju zdravstvenog sustava, a posebno kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja.

„Program edukacije iz okupacione terapije je dio sveobuhvatnog procesa reforme zdravstva u BiH. Ona predstavlja veliki korak u smjeru potencijalnog otvaranja Studija za okupacionu terapiju. U praksi se pokazalo da se izostanak ovog studija negativno odražava na oblast zdravstvenog sektora, te da je potreba za ovim vidom edukacije značajna“,kazao je dr. Čerkez.

Koordinatorica programa u oblasti zdravstva Ambasade Švicarske u BiH Maja Zarić pozdravila je uspostavljenu saradnju i naglasila da će u okviru projekta biti osigurana i podrška polaznicima edukacije u primjeni stečenih znanja u rada sa osobama sa mentalnozdravstvenim teškoćama te osnovna oprema za okupacionu terapiju za Centre za mentalno zdravlje i Psihijatrijske klinike i bolnice u kojima rade polaznici edukacije. .

Edukacija iz okupacione terapije organizovana je u saradnji sa Visokom medicinskom školom i u Prijedoru. U okviru ovih edukacija organizovana su gostujuća predavanja švicarskih eksperata iz oblasti okupacione terapije za potrebe educiranja medicinskih sestara-tehničara. Na ovaj način Projekat mentalnog zdravlja ostvaruje dugoročnu saradnju sa švicarskim ekspertima i koristi njihova znanja i iskustva za jačanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti mentalnog zdravlja.

Edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju © Asocijacija XY