Grantovi za Male akcije

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (PDF, 2.2 MB) fokusira se na velike, dugoročne programe. U cilju davanje podrške komplementarnim inicijativama, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini može dodatno (su-)finansirati projekte domaćih organizacija kroz grantove za Male akcije. Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u Švicarskoj strategiji za saradnju sa BiH za period 2017.-2020. Postoji značajan potencijal za dodatu vrijednost u Malim akcijama kada se identifikuju autentični, kreativni projekti sa mogućim vidljivim učincima, te kada je potrebno isprobati nova lokalna partnerstva. Male akcije mogu imati veliku vidljivost i/ili imati simboličan karakter, pa su stoga atraktivne za - djelomično - finansiranje od strane Švicarske. Osim toga mogu imati i katalizatorski karakter za podržavanje prodora novih ideja ili pristupa, a mogu biti zasnovani i na potvrđenim iskustvima i praksama završenih projekata (kapitalizacija).

Ambasada je fokusirana na pružanje podrške projektima u svim dijelovima BiH.

Prijave

Molimo Vas da prvo pročitate kriterije prihvatljivosti i uslove na: link (PDF, Number of pages 2, 256.9 kB).

Podnosioci prijave mogu poslati elektronske primjerke uredno popunjenog obrasca za prijavu i priloženog obrasca budžeta (vidjeti linkove sa predlošcima u nastavku) na email adresu uz navođenje predmeta: „Application to the Small Actions“ (Prijava za Male akcije).

Prijave sa traženim doprinosom u iznosu od 40.000 KM ili u većem iznosu moraju se podnijeti na engleskom jeziku, a ostale prijave se mogu podnijeti bilo na engleskom ili domaćem jeziku.

Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi Malih akcija Ambasade (2017. - januar 2019.).

Projekti usmjereni na jačanje ravnopravnosti polova ili projekti u oblasti kulture će se finasirati kroz posebne pozive za dostavljanje prijedloga koji će se objavljivati na web stranici Ambasade Švicarske.

Više informacija o Pozivu za dostavljanje prijedloga za Male akcije za ravnopravnost polova ovdje.

Više informacija o Grantovima za Male akcije u kulturi na Kultura.