Grantovi za Male akcije

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (PDF, 2.2 MB) fokusira se na velike, dugoročne programe. U cilju davanje podrške komplementarnim inicijativama, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini može dodatno (su-)finansirati projekte domaćih organizacija kroz grantove za Male akcije. Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u Švicarskoj strategiji za saradnju sa BiH za period 2017.-2020. Postoji značajan potencijal za dodatu vrijednost u Malim akcijama kada se identifikuju autentični, kreativni projekti sa mogućim vidljivim učincima, te kada je potrebno isprobati nova lokalna partnerstva. Male akcije mogu imati veliku vidljivost i/ili imati simboličan karakter, pa su stoga atraktivne za - djelomično - finansiranje od strane Švicarske. Osim toga mogu imati i katalizatorski karakter za podržavanje prodora novih ideja ili pristupa, a mogu biti zasnovani i na potvrđenim iskustvima i praksama završenih projekata (kapitalizacija).

Ambasada je fokusirana na pružanje podrške projektima u svim dijelovima BiH.

Prijave

Molimo Vas da prvo pročitate kriterije prihvatljivosti i uslove. (PDF, 257.3 kB)

Podnosioci prijave mogu poslati elektronske primjerke uredno popunjenog obrasca za prijavu i priloženog obrasca budžeta (vidjeti linkove sa predlošcima u nastavku) na email adresu uz navođenje predmeta: „Application to the Small Actions“ (Prijava za Male akcije).

Prijave sa traženim doprinosom u iznosu od 20.000 CHF ili u većem iznosu (prezentiranog u odgovarajućem iznosu u KM, u skladu sa kursnom listom u trenutku podnošenja projektnog prijedloga) moraju se podnijeti na engleskom jeziku, a ostale prijave se mogu podnijeti bilo na engleskom ili domaćem jeziku.

Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi Malih akcija Ambasade (2017. - januar 2019.).

Evaluacija projektnih prijedloga će biti obavljena unutar dva mjeseca od podnošenja prijave.