Grantovi za Male akcije

Ambasada Švicarske vas obavještava da je poziv za dostavljanje prijedloga za projekte koji se podržavaju kroz program grantova za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini završen.

Odobreni grantovi za projekte Malih akcija 2017/2018.
  Naziv projekta Projektni partner Kratki opis
1 Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas Vodovod Banja Luka Cilj projekta je da se podigne svijest i proširi znanje o problemima zagađenja rijeke Vrbas među mladim učenicima osnovnih škola u Banja Luci. Učenici će učestvovati na konkursima na temu zagađenja vode tako što će slati svoje naučne i umjetničke radove. Zajedno sa nastavnicima, učenici će se učiti kroz angažman u školskom eko timu na osnovu istraživanja ekološkog stanja rijeke Vrbas u okviru projekta, te kroz posjete postrojenju za prečišćavanje vode za piće. Svijest javnosti o problemu zagađenja vode će se podići obilježavanjem Svjetskog dana voda 22. marta, izložbama učeničkih radova i promocijom na internetu i društvenim mrežama.
2 Poboljšanje postojećeg rješenja za statistiku vladinih finansija (GFS), skladištenje podataka/poslovnu inteligenciju (DWH/BI) Centralna banka BIH Centralna banka BiH je korisnik projekta SECO II faza pod vodstvom MMF-a, čiji cilj je pomoći BiH u razvoju kapaciteta za prikupljanje statističkih podataka u skladu sa zahtjevima GFS/EDP. Svrha rješenja DWH/BI za Postupak prekomjernog deficita (EDP) i Statistiku vladinih finansija (GFS) je da se postojeći sistem poboljša na osnovu prepoznate potrebe za prelazak na novu metodologiju ESA 2010. Time će se osigurati razvoj novog i unaprijeđenog sistema za prikupljanje podataka i omogućiti prilagođavanje postojećeg sistema kako bi isti bio u skladu sa zahtjevima Eurostata i ECB-a.
3 EKOLOGIJA 3Z (Zakonitost, Zdravlje, Zarada) EKO Zeleni, Gradačac Projekat promoviše novi koncept „Ekologija 3Z“ za odlaganje čvrstog otpada na nivou domaćinstava u ruralnim područjima. Njime se promoviše opšta svijest i dobre prakse u zaštiti okoliša, te se povećava mogućnost zarade. Kampanja podizanja svijesti javnosti će obuhvatati radionicu i elektronske i štampane brošure. Organizacija će uspostaviti saradnju sa sličnim akterima radi mogućeg unapređenja koncepta. Projektom će se konkretno ciljati djeca i omladina, kao i ugrožene kategorije, npr. nezaposleni.
4 Inkluzivne zakonske reforme za dobro upravljanje Centri civilnih inicijativa, Tuzla Ovaj projekat će doprinijeti unapređenju učešća građana u procesima odlučivanja, demokratskom pravnom sistemu i kvalitetnim javnim uslugama davanjem podrške provođenju participativnih ustavnih i zakonskih reformi u Kantonu Sarajevu. Projektni tim će izvršiti analizu postojećih prijedloga ustavnih amandmana i novog zakonodavstva o podjeli nadležnosti između opština, grada i Kantona Sarajevo, u poređenju sa međunarodnim standardima, presudama Ustavnog suda i zakonskim okvirom na višim nivoima. Predviđena je podrška procesu usvajanja ciljane legislative, monitoringom rada nadležnih izvršnih i zakonodavnih vlasti te realizacijom medijske i zagovaračke kampanje.
5 Balkan Entrepreneurship RevolutiON (Balkanska preduzetnička revolucija) Udruženje studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC MC, Sarajevo Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti mladih. Mladi ljudi će steći znanje i vještine potrebne za pokretanje vlastitog biznisa, te će se promovisati samozapošljavanje. Predviđena je saradnja sa uspostavljenim poslovnim inkubatorima/akceleratorima. Projekat isto tako podstiče prekograničnu saradnju učesnika i razmjenu znanja kroz angažman omladine iz BiH, Srbije i Hrvatske na projektnim aktivnostima. Projekat će se implementirati putem ureda u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Tri najbolje poslovne ideje će biti nagrađene sa po 4.000 KM.
6 Jugosfera 2017 – 1. Međunarodni forum Evropskog parlamenta mladih Bosne i Hercegovine u saradnji sa Institutom za evropske poslove u Beogradu, Srbija Evropski parlament mladih u Bosni i Hercegovini (EYP BiH) Cilj projekta je da se poboljša socijalno stanje omladine, da se podstakne razvoj svijesti omladine o pitanjima važnim za Evropu i BiH, da se promoviše učešće u odlučivanju, te da se osnaži interkulturalni dijalog i različitost ideja. Teme kao što su sprečavanje sukoba, ekonomska pitanja, izgradnja mira, kultura i umjetnost će biti predmet rasprave tokom 10-dnevnog Međunarodnog foruma u Srbiji i BiH, nakon čega slijedi izrada rezolucije i održavanje regionalnih foruma u Sarajevu, Zenici i Mostaru.
7 Uspostavljanje usluga psihosocijalnog savjetovanja za učenike NVO „Domino“ (Udruženje za psihološku procjenu, pomoć i savjetovanje) Banja Luka Cilj projekta je poboljšanje stanja mentalnog zdravlja učenika u Kantonu Sarajevo. Njime će se omogućiti da učenici postignu više nivoe samoefikasnosti, samopouzdanja i produktivnosti. Takođe će se smanjiti uticaj stigmatizacije u vezi sa traženjem psihološke pomoći. Projekat učenicima nudi usluge savjetovanja koje pružaju mladi psiholozi, čime im pomaže da savladaju školske i lične izazove. U okviru projekta će se provesti kampanja protiv stigmatizacije među učenicima. Osim toga, projektom je osigurano i odgovarajuće iskustvo praktičnog rada za mlade psihologe koji specijaliziraju za kognitivno-bihevioralnu terapiju.
8 Prilika za mlade. Startujmo! Općina Doboj Jug Cilj općine Doboj Jug je da se doprinese smanjenju nezaposlenosti u općini i da se stvore preduslovi za sistemsku podršku start-up firmama sa naglaskom na socijalno preduzetništvo. Odabrani mladi će dobiti obuku iz socijalnog preduzetništva i upravljanja poslovanjem. Najbolje poslovne ideje će biti nagrađene sa 5.000 KM i trebaju se iskoristiti kao start-up za otvaranje firme. Mladi preduzetnici će imati profesionalnu podršku tokom čitavog ovog procesa (izrada poslovnog plana, registracija, upravljanje poslovanjem).
9 Zajedno učinimo život ljepšim u Bosni i Hercegovini Unija za održivi povratak i integracije u BiH, Sarajevo Svrha ovog projekta kojeg implementira Unija za održivi povratak i integracije u BiH je da se smanji migracija sa ruralnih područja u gradove i u inostranstvo kroz razvoj seoskog turizma. Fokus je na ruralnoj populaciji, naročito mladima i ženama. Projektom će se omogućiti da 15 porodica iz tri zajednice (Bihać, Čapljina i Lukavac) prođu odgovarajući proces izgradnje kapaciteta (edukacija/obuka) koji je potreban za pokretanje biznisa u seoskom turizmu u postojećim ali nekorištenim stambenim jedinicama tih porodica. Ove tri opštine su izrazile interes da preduzmu prateće aktivnosti, pa su potpisani odgovarajući Memorandumi o razumijevanju.
10 Podrška zapošljavanju povratnika u Republici Srpskoj Poljoprivredna zadruga „BIO ORGANIK PODRINJE“, Milići Poljoprivrednu zadrugu „Bio Organik Podrinje“ osnovalo je u maju 2017. godine šest povratnika. Njihov poslovni projekat je uspostavljanje sabirnog centra sa hladnjačama, mašinama za pakovanje, sušionicama i linijama za proizvodnju voćnog soka. Zadruga će otkupljivati i sabirati poljoprivredne proizvode od povratnika u ovom regionu.  Svi otkupljeni proizvodi će biti uskladišteni u hladnjači, zamrznuti ili osušeni (u zavisnosti od proizvoda), a nakon toga upakovani i prodati. Projektnim sredstvima će se izvršiti nabavka i instaliranje hladnjače. Sabirni centar će upošljavati 6 stalno zaposlenih radnika i osiguraće pristup tržištu za male poljoprivrednike.  
11 Dr. Smješko Udruženje „Srce puno osmjeha“, Sarajevo Dokazano je da klovnoterapija ima pozitivan uticaj na procenat oporavka i psihološko blagostanje pacijenata. Ovaj projekat pomaže Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo (UKCS) da osigura što pogodniju atmosferu za oporavak maloljetnih pacijenata. To se postiže direktnom interakcijom sa hospitaliziranom djecom i njihovim njegovateljima, te obogaćivanjem bolničkog okruženja. Aktivnosti obuhvataju programe čitanja i slikanja za hospitaliziranu djecu, uključujući oslikavanje murala u bolničkim sobama, odavanje priznanja osoblju Hematoonkološkog odjeljenja Klinike održavanjem večere zahvale, promovisanje volonterstva u srednjim školama i na fakultetima, te osposobljavanje najmanje 10 volontera vještinama potrebnim za klovnoterapiju. Jedan psiholog će provesti istraživanje radi procjene učinka klovnoterapije na djecu.
12 Ima nade CIPIG - Centar za informisanje i podršku građanskih interesa i inicijativa u saradnji sa ATV doo Banja Luka Korupcija, nepotizam, nezaposlenost i siromaštvo, u kombinaciji sa medijima koji se uglavnom fokusiraju na „negativne“ priče, ostavljaju sve veći broj ljudi bez perspektive i nade u bolju budućnost. Podsticajne priče o pozitivnim primjerima i uspješnim ljudima, opštinama, preduzećima i organizacijama ostaju neispričane. Cilj ovog projekta je da se građani podstaknu i motivišu da aktivnije učestvuju u svojim lokalnim zajednicama i u demokratskom i ekonomskom razvoju zemlje, te da im se da nada da ostanu i pokušaju promijeniti okruženje u kojem žive. Centar za informisanje i podršku građanskih interesa i inicijativa (CIPIG) u Banja Luci, zajedno sa Alternativnom TV (ATV), će naročito raditi na istraživanju, selekciji priča, razvoju sinopsisa za svaku priču, te na organizovanju, pripremanju, snimanju, produkciji i emitovanju ovih priča. Priče će pored toga biti objavljene i na internetu.
13 Invaliditet kao izazov Udruženje žena sa invaliditetom „Lotosice“, Tuzla Cilj projekta je stvaranje jednakih mogućnosti za osobe/žene sa invaliditetom i jačanje „Udruženja žena sa invaliditetom“ u Tuzli. Fokus projekta je na psihološkom i socioekonomskom snaženju osoba sa invaliditetom. Kroz kreativne radionice i obuku iz vještina kao što su grafički dizajn i šivanje, podići će se nivo samopouzdanja, samopoštovanja i osjećaj korisnosti, a učesnici će se podstaći na učestvovanje u svojoj lokalnoj zajednici. Udruženje je takođe osnovalo društvo za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju, koje upošljava 14 osoba (75% invaliditet) koje proizvode zaštitnu odjeću i bave se grafičkim dizajnom.
14 Povećanje inkluzije romske populacije u opštini Kakanj kroz promovisanje Zakona o zabrani diskriminacije Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog modela za zaštitu osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama od diskriminacije u javnim ustanovama u opštini Kakanj. Centar za podršku Roma (Romalen) će, putem romskih medijatora, raditi na povećanju broja romske djece u osnovnim školama. Romalen će dostaviti najmanje 12 inicijativa, koje će izraditi radna grupa (koju čine predstavnici raznih ustanova kao što su centar za socijalni rad, škole, policija, zavod za zapošljavanje, itd.), institucijama lokalne vlasti, Ministarstvu obrazovanja, Instituciji ombudsmena za ljudska prava i drugim relevantnim ustanovama radi provođenja Zakona o zabrani diskriminacije. Romski medijatori će raditi direktno sa romskim zajednicama i školama.
15 Majka-majci za zdravlje budućih generacija Centar FENIX, Sanski Most Projekat, koji implementira NVO Fenix, ima za cilj promovisanje i podržavanje dojenja, koje je sve manje zastupljeno kod majki u BiH, a provodi se kroz mrežu kolegica-savjetnica. 20 žena koje su imale pozitivno iskustvo sa dojenjem zahvaljujući savjetovanju koje su dobile od stručnjaka će proći obuku za kolegijalno savjetovanje o dojenju. One će ove usluge savjetovanja pružati kao volonteri. Isto tako će se osigurati savjetovanje o dojenju preko interneta. Ove usluge će koristiti 100 trudnica i 600 dojilja.
16 Terapeutsko jahanje za inkluzivni razvoj NVO Djeca svjetlosti, Banja Luka Terapijsko jahanje za djecu sa autizmom je dokazani metod za njihovu rehabilitaciju, kojim se podstiče razvoj društvenih vještina, empatije, kao i opšte mentalno i tjelesno zdravlje. Stručnjaci navode da autistična osoba treba imati najmanje 4-8 terapija mjesečno u periodu od najmanje 3-4 mjeseca da bi se moglo očekivati opipljivo poboljšanje u kognitivnom, emocionalnom, društvenom i tjelesnom smislu. Projektom su predložene individualne sesije jahanja za 20 djece, jednom sedmično u trajanju od 30 minuta. Osim toga, djeca će se baviti i staranjem o konjima (čišćenje, hranjenje) kako bi se pojačala povezanost sa životinjama. Projekat implementira NVO „Djeca svjetlosti“ u Banja Luci, čiji rad se fokusira na pomaganje osobama sa autizmom i njihovim porodicama.
17 AGRORESTART UG Dar prirode Cilj ovog projekta je unapređenje lanca vrijednosti za najmanje 15 malih porodičnih poljoprivrednih proizvođača (70 direktnih korisnika projekta, sa oko 60% žena i 20% djece i omladine) u Novom Gradu (sjeverozapadna BiH) kroz osnivanje socijalnog preduzeća (koje vodi podnosilac zahtjeva) te poboljšanje marketinga, prodaje, pakovanja i kvaliteta lokalnih proizvoda. Ovi proizvođači će izdvojiti 25 % svojih proizvoda (kao naknadu za usluge) za kuhinju u dnevnom centru za ugroženu djecu i omladinu (63 djece) u Novom Gradu (koji vodi podnosilac zahtjeva u saradnji sa Udruženjem djece i omladine sa posebnim potrebama i njihovih roditelja ISKRA).
18 Moja kosa - tvoja kosa Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“, Sarajevo Projekat će podržati dizajniranje i izradu besplatnih proteza za kosu (perika) za djecu i u FBiH i u RS (u RS-u u saradnji sa Udruženjem „Iskra“, Banja Luka) koja su pretrpjela gubitak kose zbog primanja terapije za rak ili zbog drugih bolesti. Time će se djeci pomoći da se nose sa gubitkom kose i da povrate samopouzdanje. Perike će se donirati i naročito ugroženim ženama u konzervativnim zajednicama. U okviru projekta će se organizovati akcije za doniranje kose u Banja Luci, Tuzli, Mostaru i Zenici, te će se organizovati i kursevi pravljenja perika uz izdavanje potvrda za novu generaciju vlasuljara kako bi se revitalizirao vlasuljarski zanat. Takođe će se provesti i aktivno lobiranje i kampanja za potpuno ili barem djelomično pokrivanje troškova proteza za kosu iz zdravstvenog osiguranja.
19 Inicijativa za poboljšanje vodosnabdijevanja na selu MDPi Doboj Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga vodosnabdijevanja na selu u šest opština u oba entiteta. Projekat obuhvata izgradnju kapaciteta opštinskog osoblja i izradu opštinskih baza podataka o seoskim sistemima vodosnabdijevanja. Projektom se promoviše učešće kroz mehanizme konsultacija radi davanja prioriteta intervencijama, te se podiže svijest građana o zakonskim i operativnim aspektima vodosnabdijevanja na selu. Projekat će isto tako raditi na unapređenju vodovodne infrastrukture (npr. ugradnja hlornih stanica, zaštita izvora vode). Glavni korisnici projekta su opštinsko osoblje i korisnici 6 vodovodnih mreža. Projekat implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje. Projekat je komplementaran sa projektom MEG, koji će se oslanjati na rezultate ovog projekta.
Male akcije, opšte