EU-Ratspräsidentschaften

Logo der Ratspräsidentschaft Slowenien
Das Logo der EU-Ratspräsidentschaft Slowenien. © si2021

Slowenien hält vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Jahr

Semester

Land

2021

1. Semester
2. Semester 

Portugal
Slowenien 

2022

1. Semester
2. Semester 

Frankreich
Tschechische Republik 

2023

1. Semester
2. Semester 

Schweden
Spanien 

2024

1. Semester
2. Semester 

Belgien
Ungarn 

2025

1. Semester
2. Semester 

Polen
Dänemark 

2026

1. Semester
2. Semester 

Zypern
Irland 

2027

1. Semester
2. Semester 

Litauen
Griechenland 

2028

1. Semester
2. Semester 

Italien
Lettland 

2029

1. Semester
2. Semester 

Luxemburg
Niederlande 

2030

1. Semester
2. Semester 

Slowakei
Malta