نمایندگی ها

سفارت

سفارت سوئیس حافظ منافع سوئیس در ...

سفارت سوئیس در تهران – قسمت حافظ منافع خارجی

در نبود روابط دیپلماتیک و کنسولی مابین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ٣١ خرداد ١٣٥٩ دولت سوئیس از طریق سفارت خود در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران است. قسمت حافظ منافع خارجی در سفارت سوئیس آماده ارائه خدمات کنسولی به شهروندان آمریکایی ساکن ایران و شهروندان آمریکایی که بطور موقت در ایران به سر میبرند میباشد