Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất - Vietnam corporate governance code of best practices

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất của Việt Nam được xây dựng với mục đích chính để cung cấp các hướng dẫn và khuyến nghị về thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty dành cho công ty đại chúng. Bên cạnh các thông lệ tốt mà các công ty đã áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ Nguyên tắc này cũng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật.

This Corporate Governance Code is the most recent effort to support public and listed companies in aspiring to international corporate governance standards, enabling the improvement of the quality of listed companies practices and generally raising standards in the stock market.
The ultimate goal is to promote investor confidence, to grow the Vietnam stock market leading to the sustainable development of the national economy.