Vấn đề dưới mặt đất - Sụt lún đất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mục đích của báo cáo này nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về tình hình sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Có nhiều yếu tố tác động đến bề mặt đất lún dần trong khu vực này. Sụt lún diễn ra ở mức độ nào? Tại những vị trí nào? Tốc độ nhanh lên hay chậm dần? Đó là những câu hỏi đơn giản. Dựa trên số liệu hiện có, không khó để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên. Trái lại, câu hỏi vì sao sụt lún đất lại xảy ra và có thể làm gì để giảm thiểu tác động của hiện tượng này phức tạp hơn rất nhiều. Rõ ràng là các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đều có tác động đến sụt lún đất, nhưng những yếu tố khác nhau tác động ở mức độ nào tại từng địa điểm thì vẫn chưa được hiểu một cách thấu đáo.