Tenderi i javni pozivi

Trenutno je otvoreno više javnih poziva u Bosni i Hercegovini. 

Za više informacija o tenderskim procedurama posjetite SIMAP, Švicarsku platformu za javnu nabavku.

Poziv za dostavljanje prijedloga za Male akcije za ravnopravnost polova

Ambasada Švicarske sa zadovoljstvom objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću polova koji će biti podržani kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini.

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. fokusira se na velike, dugoročne programe. U cilju davanje podrške komplementarnim inicijativama, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini može dodatno (su-)finansirati projekte domaćih organizacija kroz grantove za Male akcije. Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u Strategiji saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. Cilj Švicarskog programa saradnje je da kroz Male akcije za ravnopravnost polova podrži kreativne akcije koje su usmjerene na promjene i koje su društveno relevantne, i koje za cilj imaju jačanje položaja žena i ravnopravnosti polova na lokalnom i državnom nivou.

Ovim Pozivom za dostavljanje prijedloga za Male akcije za ravnopravnost polova će se podržati inicijative po sljedećim temama:

  • društveno i ekonomsko osnaživanje žena,
  • političko osnaživanje žena,
  • smanjenje rodno zasnovanog nasilja,
  • jačanje civilnog društva,
  • institucionalno jačanje.

 

Postupak prijave

Rok za podnošenje prijedloga je 30.04.2017. Ambasada će okončati proces odobravanja mjesec dana kasnije.

Molimo Vas da prvo pročitate kriterije prihvatljivosti i uslove na: link (PDF, Number of pages 2, 257.5 kB)

Podnosioci prijave mogu poslati elektronske primjerke uredno popunjenog obrasca za prijavu i priloženog obrasca budžeta (vidjeti linkove sa predlošcima u nastavku) na email adresu uz navođenje predmeta: „Application to Gender Equality Small Actions“ (Prijava za Male akcije za ravnopravnost polova).

Prijave sa traženim doprinosom u iznosu od 40.000 KM ili u većem iznosu moraju se podnijeti na engleskom jeziku, a ostale prijave se mogu podnijeti bilo na engleskom ili domaćem jeziku.

Molimo Vas da obratite pažnju da predloške spremite na svoj kompjuter prije nego što počnete sa popunjavanjem prijave.

Obrasci za prijavu:

Obrasci budžeta:

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini:

Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi Malih akcija Ambasade (2017.-januar 2019.).