Lično stanje građana

Sva lična stanja u čovjekovom životu, od rođenja do smrti, upisuju se u švicarski registar ličnih stanja građana.

Švicarke i Švicarci u inostranstvu kao i njihovi bračni drugovi ili njihove partnerice i njihovi partneri, obavezni su da sve događaje, izjave i odluke koje se tiču njihovog ličnog stanja prijave švicarskom predstavništvu nadležnom za njihovo mjesto prebivališta. Za to su potrebni različiti dokumenti o ličnom stanju građana.

© FDFA