Strategjia

Strategjia e re e Bashkëpunimit Zviceran në Shqipëri 2018-2021

Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë së Bashkëpunimit Zviceran në Shqipëri 2018-2021 është të kontribuojë për një demokraci funksionale, në përmirësimin e shërbimeve publike dhe në një ekonomi tregu gjithëpërfshirëse dhe konkurruese në mbështetje të integrimit evropian të Shqipërisë.

Strategjia e zhvillimit në Shqipëri fokusohet në katër fusha dhe bazohet mbi një qasje programore. Një strategji e re bashkëpunimi u lançua në mars të vitit 2018 dhe do të orientojë gjithë përpjekjet deri në fund të vitit 2021. ‘Kjo strategji mbështetet tek ndërhyrjet e mëparshme, tek njohja e gjerë e rezultateve të bashkëpunimit zviceran, dhe tek reputacioni si një partner i besueshëm ndërkombëtar.

Bashkëpunimi zviceran mbështetet në partneritete me aktorë të ndryshëm si shoqëria civile, organizatat qeveritare dhe joqeveritare, si dhe partnerë zhvillimi dypalësh dhe shumëpalësh. Bashkëpunimi është i orientuar drejt rezultateve dhe nxit zhvillimin e Shqipërisë me një vizion afatgjatë.

Shqipëria është një nga pesë vendet që ka përparësi për Zvicrën në rajonin a Ballkanit Perëndimor, së bashku me Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë.

Katër fushat e Strategjisë së Bashkëpunimit Zviceran 2018-2021 janë:

  1. Qeverisja Demokratike (më parë "Demokratizimi, Decentralizimi dhe Qeverisja Vendore")
  2. Zhvillimi Ekonomik dhe Punësimi (më parë “Zhvillimi Ekonomik”)
  3. Infrastruktura Urbane dhe Energjia
  4. Shëndetësia

Çështjet Gjinore dhe Qeverisja janë tema tej-përshkuese për të gjitha programet dhe projektet.

Mund të shkarkoni dokumentin e strategjisë këtu (PDF, 5.8 MB).  

Detailed information can be found on the English page.