Zadaci Amabasade

Kao zvanični predstavnik Švicarske, ambasada se bavi svim diplomatskim odnosima između ove dvije zemlje. Predstavlja švicarske interese u području političkih, ekonomskih i finansijskih pitanja, pravnih odnosa, obrazovanja i kulture.

Ambasada Bosne i Hercegovine je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske, putem kojeg Švicarska pruža dugoročnu podršku zemlji u tranziciji ka demokratskom društvu, zasnovanom na tržišnoj ekonomiji. Švicarski program saradnje, prije svega, podržava političke reforme, ekonomski razvoj i unapređenje zdravstvenog sektora.

Ambasada potiče veze Švicarske i zemlje domaćina. U tom smislu, značajan je bliski kontakt sa relevantnim ministarstvom koje se bavi ekonomnskim poslovima. Bilateralni sastanci, koje organizuju službenici ambasade, jačaju veze između Švicarske i Bosne i Hercegovine.

Ambasada promoviše ekonomiju Švicarske u Bosni i Hercegovini, švicarski izvoz i turizam. Uspostavlja kontakte sa švicarskim poduzetnicima, pružajući im opšte informacije i pravne savjete vezane za ekonomiju Bosne i Hercegovine. Ambasada prati ekonomsku i političku situaciju u zemlji, te informiše o tokovima unutar oblasti koje su u području interesovanja Švicarske.

Ambasada potiče saradnju u području nauke, tehnologije i obrazovanja, težeći jačanju međusobne podrške u polju istraživanja i inovacija. Promoviše razmjenu ideja između naučnih institucija i univerziteta. Također podržava studente iz Bosne i Hercegovine da studiraju u Švicarskoj.

U kontekstu kulturološke saradnje, ambasada nastoji promovisati međusobno razumijevanje, sprovodeći tako švicarsku kulturnu politiku. Jača kontakte sa - i između -  relevantnih institucija kulture Švicarske i Bosne i Hercegovine, a tako i umjetnika, na primjer podržavajući švicarske umjetnike koji žele prikazati svoj rad u inostranstvu. Događaji, organizovani i podržani od strane ambasade, treba da naglase posvećenost Švicarske kulturi, te da pomognu izgradnji mostova između dvije različite kulture.

Kada su u pitanju mediji, ambasada djeluje kao predstavnik Vlade Švicarske u kontaktima sa međunarodnim i lokalnim medijima u Bosni i Hercegovini. Podržava rad novinara, koji rade za švicarske medije.