O SECO-u

SECO – Centar znanja za ekonomsku politiku

Državni sekretarijat za ekonomske poslove (State Secretariat for Economic Affairs SECO) je  stručni centar federalne vlade za sva ključna pitanja vezana za ekonomsku politiku. Dio je Ministarstva za ekonomske odnose, obrazovanje i istrazivanje (Swiss Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER). Ima za cilj osigurati održivi ekonomski rast uspostavljanjem potrebnih uslova za regulatornu i ekonomsku politiku.

U domaćim okvirima, SECO djeluje kao veza između poslovne zajednice, socijalnih partnera i vlasti. Podržava regionalni strukturalno uravnoteženi razvoj ekonomije i osigurava zaštitu zaposlenika. Putem politike tržišta rada, doprinosi sprječavanju i rješavanju pitanja nezaposlenosti i shodno tome, održavanju socijalnog mira-

SECO također pomaže u osiguravanju  pristupa svim tržištima za švicarske proizvode, usluge i investicije. Kada se radi o vanjsko trgovinskoj politici, SECO je  aktivan u formuliranju efikasnih, korektnih i transparentnih pravila svjetske ekonomije.

Odjeljenje SECO-a za ekonomsku saradnji i razvoj

Odjeljenje za ekonomsku saradnju i razvoj SECO-a odgovorno je za planiranje i realizaciju mjera ekonomske i trgovinske politike u zemljama u razvoju, Istočnoj Evropi, centralno azijskim državama, i u novim državama članicama Evropske Unije (doprinos proširenju). Primarni cilj ove saradnje je integriranje partnerskih zemalja u svjetsku ekonomiju i promoviranje održivog ekonomskog rasta dajući time efikasan doprinos smanjenju siromaštva.  

SECO prioriteti su jačanje konkurentnosti razvojnih zemalja i proširenje trgovinskog asortimana uz mobiliziranje domaćih i stranih investicija, poboljšanje bazične infrastrukture i promoviranje stabilnih ekonomskih okvirnih uslova. Posebna pažnja usmjerena je na pitanja upravljanja ekonomijom klime, energije i okoliša. Mobiliziranje privatnog kapitala i znanja na terenu i u Švicarskoj predstavljaju važan princip razvojne saradnje SECO-a.
U suradnji sa relevantnim federalnim institucijama, uključujući  Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), SECO je vodeća federalna agencija koja učestvuje u definiranju pozicije i strategije Švicarske u komitetima Svjetske banke i regionalnih banaka koji donose odluke. 

Odjeljenje za ekonomsku saradnju i razvoj  predvodi član izvršnog odbora SECO-a, a odjeljenje broji 70 uposlenika. Sedam sekcija Odjeljenja su  ustrojena u skladu sa  oblastima djelovanja. Odjeljenje ima godišnji budžet od oko 255 miliona švicarskih franaka.

Ekonomska i trgovinska saradnja je od ključnog značaja za promoviranje ulaganja i trgovine. Ovaj oblik saradnje predstavlja osnovni doprinos u stvaranju okruženja koje pruža povoljne uslove za ekonomski rast i privatnu inicijativu.

Da bi se povećala koherentnost između ekonomske i trgovačke saradnje i ciljeva švicarske vanjske politike, kao razvila sinergija sa drugim instrumentima i oblicima saradnje Švicarske konfederacij, Odjeljenje za ekonomsku saradnju i razvoj tijesno sarađuje sa drugim SECO odjeljenjima, sa SDC-om i drugim federalnim uredima uključenim u međunarodnu saradnju.