Da li mi je potrebna Šengen viza?

Državljanstvo Da li mi je potrebna viza za boravak do 90 dana (da/ne)
Bosne i Hercegovine   Ne, s iznimkama u okviru sljedećih kategorija osoba (V12) (M: D,S)
    

(V12)

Državljani BiH koji imaju namjeru da obavljaju plaćeni rad u Švicarskoj (čak i ako taj rad ne prelazi 8 dana u kalendarskoj godini) moraju posjedovati odgovarajuću vizu.

Od obaveze posjedovanja vize za obavljanje plaćenog rada izuzeti su nosioci boravišne dozvole koju je izdala neka od država potpisnica Šengenskog sporazuma ili nosioci važeće D vize pod uslovom da imaju važeću putnu ispravu.

(M: D, S)

Nosioci diplomatskog ili službenog pasoša Bosne i Hercegovine ne moraju posjedovati vizu ukoliko žele putovati u Švicarsku u okviru službene misije ili u druge poslovne svrhe bez obavljanja plaćenog rada u Švicarskoj.