Naknade za izdavanje šengenske vize

Naknade su propisane Pravilnikom o naknadama, a u skladu sa Zakonom o strancima Švicarske (SR 142.209) i Viznim kodeksom. Plaćanja se vrše u valuti koju odredi predstavništvo Švicarske.

Naknada za vizu se plaća u trenutku podnošenja zahtjeva.. Ukoliko povučete zahtjev ili ukoliko zahtjev bude odbijen, naknada neće biti vraćena. Predstavništvo Švicarske zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izvrši prilagodbu iznosa naknada u skladu sa promjenama deviznog kursa. 

Category Amount in Euro
Adults 80.00 
Children aged from 6 to 12 40.00
Children up to 6 years old free
Students free