Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zgodnie z zapisami dwustronnej Umowy Ramowej Szwajcaria udziela Polsce bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 489 miliona franków szwajcarskich na lata 2008 – 2012. Pomoc finansowa zostanie wykorzystana przede wszystkim na realizację projektów z zakresu podstawowej infrastruktury i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, badań, partnerstw samorządów lokalnych oraz działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska i w obszarze społecznym.

Wybór projektów i przyznanie dofinansowania

Projekty, które uzyskają dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wybierane będą przez Instytucje Pośredniczące wyznaczone przez Krajową Instytucję Koordynującą – KIK (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z obszarami tematycznymi Programu. Propozycje projektów będą składane do właściwej Instytucji Pośredniczącej, która po ocenie przekaże je do KIK, a ta z kolei do właściwej instytucji szwajcarskiej. Zamówienia na towary i usługi w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy będą udzielane zgodnie z procedurą zamówień publicznych.