Teme

U skladu sa ciljem, prioritetima i principima Strategije saradnje sa Srbijom 2014. – 2017. (Swiss Cooperation Strategy: Serbia 2014 - 2017 ()), programi švajcarske saradnje sa Srbijom realizuju se u sledeća tri glavna domena:

Pored toga, Srbija je obuhvaćena i švajcarskim programima koji pokrivaju nekoliko zemalja istočno-evropskog regiona, u okviru tri regionalna programa:

Počevši od 2007. godine, nova linija aktivnosti je otvorena u domenu migracija.

Programi i projekti su napravljeni sa posebnim naglaskom na teme od prioritetnog značaja kao što su jednakost polova i dobro upravljanje.

Dugo vremena su programi saradnje između Švajcarske i Srbije uključivali (naročito tokom prvih godina) projekte i programe iz domena humanitarne pomoći. Kako su se uslovi poboljšavali, ovaj domen je postepeno prevaziđen, da bi 2005. godine bio konačno zatvoren.